Netværk for innovation og sundhed

Den dansk-tyske grænseregion råder over mange kompetencer og ressourcer for at udvikle nye innovative idéer og produkter indenfor sundhedsbranchen. Traditionelle innovationsprocesser fører ikke per automatik til succes.

Projektet ACCESS & ACCELERATION går nye veje og gør brug af den centrale succesfaktor for innovationer: en stærk inddragelse af teknologibrugere, virksomheder og universiteter I alle udviklingsfaser.

Aktuelt

Idékampagne til bedre efterbehandling af frakturpatienter

Hvordan kan man forbedre efterbehandlingen af frakturpatienter? Dette spørgsmål har projektpartnerne fra Access & Acceleration prøvet at finde et svar på ved at spørge ind til udfordringer i efterbehandlingen af frakturpatienter hos ambulant og stationær arbejdende fysioterapeuter. Deres svar peger på tre centrale områder, som spiller en væsentlig rolle:

  • Involveringen af fysioterapeuter i den samlede efterbehandlingsproces
  • Aktiveringen af patienter gennem seminarer, medvirken og co-beslutning
  • Planlægning og kvalitetssikring af den fysioterapeutiske behandling

Indenfor idékampagnen „Idéer fra fysioterapeuter til fysioterapeuter” vil projektpartnerne nu udvikle konkrete løsningsforslag sammen med fysioterapeuterne til de ovennævnte områder. Herved får de støtte fra innovationskonsulent- og softwarefirmaet Nosco, der stiller en onlineplatform til rådighed, på hvilken idéer kan samles, vurderes og videreudvikles. Derudover vil Nosco også fungere som rådgiver i idékampagnen.

Noscos onlineplatform skal fremme den digitale udveksling og samarbejdet. Gennem optimerede forløb og processer muliggør platformen at identificere de bedste idéer og øger dermed sandsynligheden for, at disse også bliver realiseret.

Idéekampagnen bliver gennemført af projektpartneren Christian-Albrechts-Universität zu Kiel i samarbejde med Deutsches Institut für Therapieforschung og Access & Acceleration netværkspartner Buchner & Partner GmbH.

Online spørgeskema om market barriere

Projektpartnerne fra Access & Acceleration har udviklet et online spørgeskema for at identificer hvordan danske og tyske virksomheders adgang til sundhedsmarkedet kan forbedres. Spørgeskemaet adresserer virksomheder i sundhedsindustrien og dertil hørende erfaringer med markedsadgangsbarrierer, i forbindelse med markedsføring og salg i medicoindustrien, på tværs af grænser.

Spørgeskemaet er tilgængeligt på dansk og tysk. Venligst klik på linket for at deltage i spørgeskemaet:

Spørgeskemaet er udarbejdet af projektpartnerne: Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi og Lübeck Universitet, afdelingen for ortopædkirurgi og traumekirurgi.

Her kan du downloade interimsrapporten fra vores projektpartnere om markedsbarrierer for medicinsk udstyr i Tyskland og Danmark:
https://accessinnovation.eu/publikationen.html?file=files/Content/Downloads/Output%206.1_Identification%20of%20market%20access%20barriers.pdf&cid=2520 (på engelsk)

Online-rundspørge om følgerne af Corona-pandemien for sundhedsvæsenet

Online-rundspørge om følgerne af Corona-pandemien for sundhedsvæsenet Hvordan vil vores sundhedssystem forandre sig på grund af Corona-pandemien? Projektpartnerne har udarbejdet to rundspørger for at undersøge, hvilken indflydelse Corona-pandemien vil have på forskellige trends indenfor sundhedsvæsenet. Den ene rundspørge retter sig specifikt mod medicinsk fagpersonale, den anden mod ansatte i sundhedsindustrien (medicinteknik, bioteknik, farmakologi).

Arbejder du indenfor et af disse områder? Så hjælp os og deltag i undersøgelsen ved at klikke på nedenstående links:

Rundspørgerne blev udarbejdet af Access & Acceleration-projektpartnerne Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og Stryker Trauma GmbH, med støtte fra det europæiske industriforbund MedTech Europe Group, Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie og Akademie der Unfallchirurgie GmbH.

Web-seminar om virkningerne af koronapandemien på sundhedsvæsenet

Den 18. august 2020 afholder vores netværkspartner Life Science Nord et webseminar om emnet "The 'New Normal' in Healthcare". Professor Carsten Schultz fra Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og projektpartner Dr. Nils Reimers, Stryker Trauma GmbH, vil diskutere den aktuelle udvikling af korona-pandemien og dens indflydelse på fremtiden for vores sundhedssystem med deltagerne på dette arrangement. Web-seminaret er gratis og tager cirka en time. Du kan registrere dig her: https://www.edudip.com/de/webinar/lsn-spotlight-das-new-normal-im-gesundheitswesen/387548

Sammenligning af sundhedssystemer i Danmark og Tyskland

Sundhedssystemerne i Danmark of Tyskland er principielt meget forskellige fra hinanden. Manglende viden om disse forskelle kan gøre det vanskeligt eller umuligt for virksomheder fra sundhedsområdet at komme ind på det tyske marked. Projektmedarbejderne fra Mads Clausen instituttet ved Syddansk Universitet (SDU) har udarbejdet en oversigt over de væsentlige forskelle mellem begge sundhedssystemer. Du kan downloade dokumentet som PDF på følgende link: https://accessinnovation.eu/files/Content/News/Health%20Care%20Systems_dk.pdf

Interview med Access & Acceleration projektets rådgivende udvalg

Portrait Anna-Maria Bloch-Münster Jonas Drefeld

 

Projektets rådgivende udvalg følger Access & Acceleration over hele projektets løbetid. Med deres ekspertviden og konstruktive bidrag set ud fra potentielle brugeres og stakeholderes synspunkter støtter udvalgets medlemmer den strategiske udvikling af projektet. Vi har talt med Anna-Marie Bloch Münster fra Sydvestjysk Sygehus og Jonas Drefeld fra Syddansk Sundhedsinnovation – begge medlemmer i det rådgivende udvalg - om mulighederne og potentialet i Access Acceleration.

 

Hvilke aspekter i Access & Acceleration-projektet er særlig interessante for dig?

 

Anna-Marie Bloch Münster: Udviklingen af ny teknologi, som dels kan øge mulighederne for behandling (tilgængelighed også til eksempelvis mindre tumorer), øge sikkerheden i behandling ved øget præcision, samt udviklingen af mindre invasive teknikker, som medfører mindre
sequelae for patienterne.

 

Jonas Drefeld: Det glæder mig at partnerskabet adresserer behovet for øget brugerinvolvering ved at gentænke udviklingsprocesserne i sundhedssektoren. Jeg håber på at se ny viden og metoder til hvordan offentlige og private aktører kan samskabe medicinsk teknologi, så der både er en høj grad af brugerinvolvering og at regulatoriske rammer efterleves. Jeg har desuden høje forventninger til at partnerskabet, med deres erfaring, får udviklet en bæredygtig innovationsplatform, der på sigt er uafhængig af subsidier.

 

Hvilken indflydelse eller merværdi håber du at projektet vil have – og på/for hvem?

 

Anna-Marie Bloch Münster: Primære modtager er for mig patienterne. Merværdien skulle gerne være at patienterne får en mere sikker behandling med færre bivirkninger og ultimativt udviklingen af nye teknikker som gør, at nogle af de patienter, der idag ikke kan behandles, nu ved hjælp af teknikken kan behandles. Desuden selvfølgelig merværdien for lægerne ved at kunne behandle, hvor man ikke kunne behandle før, og behandle mere sikkert og mindre invasivt.

 

Jonas Drefeld: Jeg håber på at partnerskabet udvikler viden og metoder til i højere grad at integrere implementeringen helt fra start i udviklingen af ny teknologi til sundhedssektoren. Hvis partnerskabet ydermere skaber metoder og strategier til effektiv adoption og skalering af teknologi på tværs af landegrænser, er projektet i mine øjne en succes. Med denne viden kan virksomheder og sundhedsaktører i højere grad implementere den rette teknologi - til gavn sundhedspersonale og borgere.

 

Findes der andre dansk-tyske projekter, som du har været eller er involveret i? Hvis ja, hvilke?

 

Anna-Marie Bloch Münster: Endnu ikke.

 

Jonas Drefeld: Syddansk Sundhedsinnovation har allerede været partner i den første fase af det tysk-danske sundhedsprojekt Demantec. Målet med Demantec var at udvikle, test og implementere e-health-løsninger, som er tilpasset behovet hos personer med demens, deres pårørende og plejepersonalet. Vi testede, videreudviklede og implementerede sammen med partnerskabet to teknologier til forbedring af plejen og livskvaliteten for plejehjemsbeboere med demens. Erfaringerne er præsenteret i en implementeringsguide for velfærdsteknologi til personer med demens.

Arbejder på håndteringen af markedsbarrierer

Grundet de givne forhold blev det tredje Access & Acceleration projektmøde afholdt online d. 30. april. I fællesskab præsenterede partnerne fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI) og Universität zu Lübeck (UzL) deres resultater i forbindelse med at identificere barrierer for markedsadgangen i Danmark og Tyskland. Det er erfaringsmæssigt svært at få teknologiske løsninger ud på det danske og tyske marked for medicinprodukter. Det er især svært for små og mellemstore virksomheder, som ikke råder over den nødvendige viden og markedskendskab.

Et af de primære mål hos partnerne fra CIMT, MMMI og UzL er at byde adgang til et økosystem, hvis medlemmer kender sundhedsområderne og har klare strategier for markedsadgangen. Indenfor Access & Acceleration-projektet fokuserer de på følgende tre aktiviteter:

  • Forbedring af innovationsdialogen til identificeringen af markedsadgangsbarrierer i Danmark og Tyskland;
  • Udvikling af strategier for adgang til markeder i Danmark og Tyskland;
  • Validering og formidling af markedsadgangsstrategier.

Denne fælles tilgang fra partnerne indebærer dybdegående interviews og workshops med relevante stakeholdere fra dansk og tysk side for at afsløre de metoder og den viden, der skal til for at kunne få adgang til det pågældende marked. Foreløbige resultater tyder på, at der er flere barrierer, hvoraf den væsentligste tager udgangspunkt i de forskellige strukturer i sundhedssystemerne. Hvor det danske sundhedssystem er offentligt finansieret, er systemet i Tyskland derimod finansieret af socialsikringsbidrag fra alle sygeforsikringer.

Manglende viden om forskellene i lovgivningen og den nye forordning om medicinsk udstyr er yderligere barrierer for markedsadgangen. Dertil kommer sprogbarrierer, idet både Danmark og Tyskland kun tilbyder informationer om deres sundhedspleje-lovgivning på deres modersmål.

De næste skridt for CIMT og UzL vil være at udvikle strategier for at understøtte de forskellige stakeholdere i at forstå sundhedssystemernes strukturer og lovgivninger og hvordan man kan håndtere sproglige barrierer for at danne en fælles forståelse for det pågældende sundhedssystem.

Scoping review om prognosen for alkoholisme

Hvordan skal medicinsk personale støttes i evalueringen af patientdata? Projektpartnerne fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) vil adressere dette emne ved at udvikle en software, der kan gemme patientdata og, baserende på dette, forudsige årsagen til en sygdom. Som et case study gør CIMT brug af patientdata relateret til alkoholisme. I denne sammenhæng har CIMT udgivet et litteraturstudie, der fokuserer på prognosen for alkoholisme. Et link til studiets resumé kan findes under publikationer på projektets hjemmeside

https://www.accessinnovation.eu/publikationer.html

 

Screenshot Scope Review

Hvordan kan man støtte virksomheder fra sundhedssektoren i at komme ind på markedet?

Projektpartner Florian Ege fortæller os om de vigtigste aktiviteter og største udfordringer ved Welfare Tech i Access & Acceleration-projektet.

 

Hvilke er dine vigtigste aktiviteter inden for Access & Acceleration-projektet?
Welfare Tech er en dansk national klynge og knudepunkt for innovation og forretningsudvikling inden for sundhedsydelser, hjemmepleje og sociale tjenester. Inden for projektet ser vi vores vigtigste rolle i at fremme projektets aktiviteter til private virksomheder fra regionen. Vi er derfor hovedsageligt involveret i aktiviteterne omkring projektkommunikation, men også i ideationsprocessen og markedsbarriereranalyse.

 

Hvilket af projektmålene udgør den største udfordring fra dit synspunkt?
De tyske og danske sundhedssystemer er kendetegnet ved grundlæggende forskelle i opsætning og design, forståelse af disse forskelle og kommunikation til involverede interessenter som private virksomheder vil udgøre en betydelig hindring. Derefter vil det være af afgørende betydning at støtte de nævnte interessenter i forståelsen af ​​det andet sundhedsvæsen og omdanne opnået indsigt i handlingsmæssige punkter, der muliggør produktudvikling og markedsadgang.

 

Hvordan vil Access & Acceleration ændre den nuværende situation i sundhedssektoren i din region?
Som en medlemsstyret klyngeorganisation oplever Welfare Tech i øjeblikket en særlig stærk interesse fra danske og nordiske virksomheder for det tyske marked. Dette ser ud til at være drevet på den ene side af skubfaktorer som usikkerheden omkring de britiske Brexit-forhandlinger og trækfaktorer som for nylig digitaliseringsindsats fra tyske sundhedslovgivere. Tyskland giver store muligheder for danske virksomheder til at skalere og udvide, og Access & Acceleration-projektet søger at støtte disse aktiviteter.

Første projektværksted afsluttet med succes

Den 19. november 2019 fandt et workshop med emnet om markedsadgang for medicinsk udstyr i Tyskland og Danmark sted. Deltagerne fra klinikker, forskning og industri diskuterede deres egne erfaringer og fik input fra sundhedsprojektet Digital Health & Care 4.0. Sidstnævnte fokuserede på spørgsmål om organiseringen af den tyske sundhedssektor og nyttige strategier for virksomheder at komme ind på det tyske marked. Generelt tyder resultaterne af workshoppen på, at divergerende nationale regler og love såvel som helt forskellige strukturerede sundhedssystemer i Tyskland og Danmark er store hindringer, når det kommer til det tyske marked. Løsninger til at tackle dette spørgsmål og støtte relevante interessenter i den tyske og danske sundhedsektor for at overvinde disse hindringer vil være et vigtigt mål med Access & Acceleration-projektet.
Projektpartner Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) arrangerede denne workshop i Odense, Danmark. I projektet er de ansvarlige for at identificere adgangsbarrierer for nye sundhedsteknologier og produkter, men også for at udvikle strategier til at overvinde disse barrierer.

 

Klik her for at følge med på næste workshop!

 

 

Foto_CIMT_Workshop_Nov2019

Kick-off i Sønderborg

På deres første officielle møde den 28. maj I Sønderborg, Danmark, kom de danske og tyske projektpartnere fra Access & Acceleration sammen for at sætte kursen for det kommende samarbejde. De seks projektpartnere har sat sig som mål at etablere en grænseoverskridende platform der vil sætte de vigtige aktører i sundhedsbranchen i stand til at komme i kontakt og samarbejde med hinanden for at igangsætte innovative processer.

Interreg godkender projektansøgningen: Access & Acceleration er kørende

Interregudvalget har godkendt Access & Acceleration projektansøgningen. Programmet Interreg Deutschland-Danmark vil støtte projektet med omkring 1,7 millioner euro over de næste tre år. Læs mere på: https://www.interreg5a.eu/blog/neues-29-mio-euro-schweres-eu-projekt-im-gesundheitswesen/

Støttehenvisning

ACCESS & ACCELERATION er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på dets hjemmeside.

 

Interreg Logo

Tilmelding til
nyhedsbrevet

 

 

Hold dig ajour og besøg vores sociale medier kanaler: