Velkommen til Access & Acceleration Roadmap!

Roadmappet er et værktøj til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med innovative produkter der ønsker at øge deres adgang til den danske eller tyske sundhedssektor. For SMV’er med en ny teknologisk løsning kan det virke uoverskueligt at sætte sig ind i hvordan de kan få adgang til det danske og tyske marked for produkter til sundhedssektoren. Det er en udfordring fordi SMV’er ikke har den nødvendige viden og indsigt i markedet til at kunne komme i gang med at producere og sælge produkter til sundhedssektoren.

Sådan bruges Roadmappet?

Roadmappet tager udgangspunkt i tre hyppige markedsbarrierer identificeret i en markedsanalyse, som en del af projektet Access & Acceleration i 2019.

Roadmappet adresserer disse barrierer med nyttig information, henvisninger til mere information og tips om barriererne, samt hvordan dette kan bruges til succesfuldt overvinde barriererne. Brug det interaktive kort herunder for at navigere direkte til et specifikt emne eller udforsk siden for at læse mere.

Sådan bruges Roadmappet?

Access & Acceleration – Roadmap til marked Har du udfordringer med MDR? Kender du forskellen på den danske eller tyske sundhedssektor? Har du behov for funding til at gøre dit produkt succesfuldt? Mangler du information om det danske eller tyske marked?
Access & Acceleration – Roadmap til marked (udviklet af CIMT, MMMI og UKSH)

1. Hvordan overholdes den Europæiske lovgivning?

I sektionen nedenfor, er den nye forordning for medicinsk udstyr kort beskrevet. Den giver dig information og værktøjer som kan hjælpe din virksomhed med at løse følgende udfordringerne:

 • Forstå og få et overblik over MDR/IVDR
 • Del din viden eller få ny viden
 • Få kontakter til samarbejde om klinisk afprøvning
 • Få adgang til et bemyndiget organ
Note: Klik på handlinger (punkter) for at se de relaterede links.
Note: Klik på handlinger (punkter) for at se de relaterede links
 • Udveksle erfaringer med virksomheder fra dit eget netværk
 • Kontakt til klyngeorganisationer
 • Vidensdeling gennem netværk
 • Organiser workshops for vidensdeling
 • Tilknyt en rådgiver
 • Opret en specialafdeling
 • Ansæt en eller flere specialist(er) i egen virksomhed
 • Ansæt en ekstern serviceudbyder eller konsulent
 • Få et overblik over MDR, bemyndiget organer og Eudamed
 • Deltag i webinarer

Forordningen for medicinsk udstyr (MDR/IVDR) erstatter direktivet for medicinsk udstyr (MDD) som stammer fra start-midt 90’erne. MDR er et resultat af skandaler og uheld med medicinsk udstyr. MDR gælder for alt medicinsk udstyr og aktivt medicinsk udstyr, derudover er mere omfattende og detaljeret sammenlignet med MDD.

De centrale ændringer i MDR er klassificeret i forhold til risiko, varighed af kontakt og invasivitet samt videre udvidelse af produktets omfang. Kravet for dokumentation, klinisk evaluering/afprøvning, mulighed for sporing og især postmarked klinisk opfølgning er steget væsentligt for alle risikogrupper.

Den Europæiske Database for Medicinsk Udstyr (Eudamed) opretter et informationsudvekslingssystem mellem EU-kommissionen og de kompetente myndigheder. Det Unique Device Identification (UDI) og Eudamed bør forbedre dets mulighed for at blive sporet. EUDAMED er nu også med til at opbevare information vedrørende postmarked overvågningsaktiviteter.

Alle Europæiske bemyndigede organer til medicinsk udstyr mister deres betegnelse fra datoen hvor anvendelsen af MDR og IVDR træder i kraft, på grund af ændringen i den juridiske ramme og skal derfor designes om under MDR. Alle bemyndigede organer offentliggøres NANDO-databasen.

European Commission - MDR Timelines
Europakommisionen – MDR tidslinjer, kilde

2. Forstå strukturen i sundhedssystemerne i Danmark og Tyskland

I afsnittet nedenfor er strukturen af sundhedssystemerne i Danmark og Tyskland kort beskrevet, og vi vil give dig information og værktøjer, der hjælper din virksomhed med at løse udfordringerne:

 • Forstå udbudsprocessen
 • Få et overblik over udbudsprocessen
 • Del og få viden
 • Forbedre din udvikling gennem samarbejde
 • Få adgang til kataloget over hjælpemidler
 • Indkøbsledere/afdelinger for medicinsk udstyr
Note: Klik på handlinger (punkttegn) for at se relaterede links
Note: Klik på handlinger (punkttegn) for at se relaterede links
 • Få viden om sundhedssystemets struktur
 • Kontakt potentielle kunder (læger, apoteker …) på messer, begivenheder, m.m.
 • Få information om hjælpemidler (Hilfsmittelverzeichnis)
 • Få adgang til kataloget over hjælpemidler (Hilfsmittelverzeichnis)
 • Tilegne dig viden om udbudsprocessen
 • Deltag i udbudsprocessen
 • Find og ansæt en ekspert til udbudsprocessen
 • Tilmeld dig internationale samarbejds udvekslinger til partnersøgning
 • Find en partner til distribution af dit produkt
Note: Klik på handlinger (punkttegn) for at se relaterede links
Note: Klik på handlinger (punkttegn) for at se relaterede links
 • Få viden om sundhedssystemets struktur
 • Kontakt potentielle kunder (læger, apoteker …) på messer, begivenheder, m.m.
 • Tilegne dig viden om udbudsprocessen
 • Deltag i udbudsprocessen
 • Find og ansæt en ekspert til udbudsprocessen
 • Tilmeld dig internationale samarbejds udvekslinger til partnersøgning
 • Find en partner til distribution af dit produkt
The Commonwealth Fund - Healthcare system Denmark
Commonwealth-fonden – Sundhedssystemet i Danmark, kilde

Danmark har fem regioner der koordineres og reguleres af staten samt står for den sekundære pleje eksempelvis i form af hospitalerne. Derudover er der 98 kommuner der har ansvaret for primærplejen.

Danske offentlige sundhedsudgifter udgør ca. 10,4% af BNP, hvoraf ca. 84% finansieres fra regionernes og kommunernes beskatning, der omfordeles af staten. Derfor, er personlige udgifter minimale og normalt forbundet med tillægsbetalinger for ydelser. Disse udgifter er for det meste dækket af en privat sygeforsikring.

Elektroniske patientjournaler bliver brugt over hele landet, og der arbejdes på at forbedre sammenspillet mellem den primære og den sekundære sektor for at effektivisere og forbedre patientforløb. Der er ca. 4,4 læger og 2,5 hospitalssenge pr. 1000 indbyggere i Danmark, hvor gennemsnittet for OECD-lande er 3,4.

Ydermere bruges 43% af de samlede sundhedsudgifter på hospitalsfaciliteter, hvilket ligger over gennemsnittet når vi sammenligner med andre OECD-lande. Dette er trods antallet af senge er faldende og har været det over det sidste årti.

I Tyskland gælder princippet om selvadministration: Forbundsstaten sætter de juridiske rammer og opgaver, hvor de forsikrede, bidragsydere samt tjenesteudbyderne organiseres i foreninger, der er ansvarlige for at yde lægehjælp til befolkningen.

Forbundsstaten har de fleste universitetshospitaler, mens kommunerne spiller en rolle i folkesundheds aktiviteter og har omkring halvdelen af alle hospitalssenge. Patient Sygeforsikringen dækker omkostninger, der er direkte forbundet med behandlingen på hospitalet. Den stat, hvor hospitalet er beliggende, finansierer såkaldte ’investeringsomkostninger’ såsom diagnostiske maskiner, ambulancekøretøjer og vedligeholdelse af bygninger. Kilde: "Rapport: Sammenligning af det danske og tyske sundhedssystem"

Det tyske sundhedssystem understøttes og styres af mange institutioner og aktører. Kerneområdet, også kendt som det første sundhedsmarked, omfatter området ”klassisk” sundhedspleje, som stort set finansieres af lovbestemt sundhedsforsikring (SHI) og privat sundhedsforsikring (PHI) inklusiv sundhedsplejeforsikring. Alle privatfinansierede produkter og tjenester relateret til sundhed kaldes det andet sundhedsmarked.. Kilde: "Bundesgesundheitsministerium - Gesundheitswirtschaft im Überblick"

The Commonwealth Fund - Healthcare system Germany
Commonwealth-fonden - Sundhedssystemet i Tyskland, kilde

3. Funding - og finansieringsmuligheder til din virksomhed

I afsnittet nedenfor vises de forskellige fundingmuligheder og netværksgrupper. De udfordringer der adresseres er:

 • Oversigt over fundingmuligheder
 • Mulige netværksgrupper
 • Investeringsmuligheder til virksomheder
 • Kontakt eksperter inden for funding
Note: Klik på handlinger (punkttegn) for at se relaterede links
Note: Klik på handlinger (punkttegn) for at se relaterede links
 • Få et overblik over fundingprogrammer
 • Få et overblik over handelsmuligheder
 • Bliv medlem af forskellige netværksgrupper
 • Kontakt økonomiske konsulenter
 • Deltag i webinarer
Note: Klik på handlingerne (punkttegn) for at se de relaterede links.
Note: Klik på handlingerne (punkttegn) for at se de relaterede links.
 • Få et overblik over fundingprogrammer
 • Få et overblik over handelsmuligheder
 • Bliv medlem af forskellige netværksgrupper
 • Kontakt økonomiske konsulenter
 • Deltag i webinarer

At have den rigtige produktidé er ikke altid nok. Produktet har ofte brug for justeringer for at tilpasse sig den givne kontekst. Der er forskellige fundingmuligheder, der understøtter offentlig og privat innovation både nationalt og internationalt. Det kan være vanskeligt for mange at have et overblik eller navigere i de forskellige fonde. Derfor giver dette afsnit et overblik over relevante fundingmuligheder, relevante netværk og hvor du kan få støtte til at samarbejde på tværs af grænser.

Den Europæiske Union (EU) støtter virksomheder og forskningsinstitutioner med en række fundingmuligheder. Ud over forsknings- og udviklingsprojekter, finansierer EU også projekter der rammer nye markeder.

EIT Health er et af de største sundhedsinitiativer på verdensplan. Formålet med det er at fremme og forbedre det grundlæggende i sundhedsvæsenet på en mere bæredygtig måde, og dermed foreslå fremtidige metoder til sunde levevilkår for mennesker i hele Europa.

European Commission - Horizon Europe
Europakommissionen – Horizon Europe, kilde

Kort introduktion til de Danske og Tyske markeder – Fakta & tal

I 2019 udgjorde sundhedsudgifterne i Tyskland 410,8 milliarder euro svarende til 4.944 euro pr. indbygger. For at markere den internationale sundhedsdag den 7. april 2021, rapporterede det Federal Statistical Office (Destatis) også, at de samlede sundhedsudgifter steg med 19,3 milliarder euro hvilket svarer til en stigning på 4,9% sammenlignet med 2018. I 2019 udgjorde sundhedsudgifterne 11,9% af BNP. Langt den største andel (56,7%) af dette beløb er udgifter til lovpligtig sundhedsforsikring og den næststørste post (13,3% / 54,8 mia. euro) er til private nonprofitorganisationer. Den tredje post på listen over udgifter er lovpligtig langtids-plejeforsikring med 10,3% (42,1 mia. euro). Kilde: "Destatis – Sundhedsudgifter 2019 – Pressemeddelelse nr. 167 fra 6. april 2021"

Sammenlignet med økonomien som helhed, viser den tyske sundhedsindustri en højere vækst end gennemsnittet med en stigning på 4,1% årligt gennem de sidste ti år. Den tyske sundhedsindustri beskæftiger 7,6 millioner mennesker og genererer næsten 370 milliarder euro, hvilket svarer til en andel på 12,1% af BNP. Industrien yder et væsentligt bidrag til de centrale økonomiske og politiske mål ved at opnå en tilstrækkelig og stabil økonomisk vækst samt høje beskæftigelsesniveauer.

Den medicinske sektor i Tyskland er domineret af mellemstore virksomheder. 93% af medicotekniske virksomheder beskæftiger færre end 250 ansatte, hvor 13.000 mikrovirksomheder samlet har omkring 60.000 ansatte. Derfor er der kun 90 medicovirksomheder i Tyskland der har mere end 250 ansatte. Medicoindustrien er en innovativ branche og har der har meget korte produkt cyklusser. Kilde: "BVMed – Branchenbericht Medizintechnologien 2020"

Cirka 250 virksomheder i Danmark arbejder i de forskellige grene af den medicinske industri. Men i alt er lidt over 1000 virksomheder i større eller mindre grad aktive inden for det medicinske område som en af flere kundebaser. De 20 største virksomheder dækker ca. 75% af omsætningen i branchen, hvor 2/3 af virksomhederne i branchen har mindre end 50 ansatte.

Det danske marked for medicinsk udstyr udgør ca. 0,5% af det globale marked for medicinsk udstyr. Udgifterne til medicinsk udstyr udgør ca. 5% af de samlede offentlige udgifter til det danske sundhedssystem. Kilde: "Espicom".

Den offentlige sundhedstjeneste, via de fem danske regioner, er den største køber af branchens produkter. Andre kunder er kommuner (f.eks. i forbindelse med pleje og rehabilitering), private hospitaler eller private borgere.

I 2014 var USA Danmarks største eksportmarked for medicinsk udstyr med 25% af eksporten. Dette blev efterfulgt af Tyskland (15%), Sverige (6%), Japan (4%) og Kina (4%). Kilde: "Espicom". Over 95% af dansk produktion af sundhedsteknologi eksporteres.

Access - Landsprofil Danmark
Landsprofil Danmark
Access - Landsprofil Tyskland
Landsprofil Tyskland
 • Det tyske og danskesundhedssystem er forskelligt på mange områder. F.eks:
 • DK: Deling af beslutningskompetencer mellem stater, den føderale regering og serviceregulerende organisationer af betalere og udbydere.
 • DE: Adskillelsen af offentlig / lovbestemt sundhedsforsikring (SHI) (inklusiv den sociale LTCI) og den private sundhedsforsikring (PHI) (inklusiv den private LTCI).
 • Tyske hospitaler kan sammenlignes med et profitcenter, mens det i Danmark er mere en social institution.
 • Tyskland har over 200 sundhedsforsikringer sammenlignet med Danmark, som kun har en.

For spørgsmål om køreplanen bedes du kontakte Camilla Stryhn, projektleder, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital.

Dette roadmap er en opsumering af en detaljeret raport, som kan downloades her.

Status: 2021